Política de privadesa i protecció de dades.

Quart Minvant SCP, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris d'aquest lloc web, i així, de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Quart Minvant SCP i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, dels formularis electrònics d'aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb Quart Minvant SCP, a fi d'adequar les nostres ofertes a les seves característiques particulars.

Consentiment de l'usuari

L'ús dels esmentats formularis, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedits a tercers. Salvo en els camps que expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la quantitat i qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La falta de cumplimentació dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Quart Minvant SCP pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

Drets d'accés

Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Quart Minvant SCP. Aquestes dades personals estan sent tractats i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. La política de privadesa de Quart Minvant SCP, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Quart Minvant SCP garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i li informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Quart Minvant SCP, Plaça de l'Oli, 13, 43800 Valls o contactant amb nosaltres mitjançant aquest formulari.